Ochrana osobních údajů

Informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů v souvislosti se zasíláním novinek o hnutí

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. Prosím, věnujte několik minut následujícímu textu. Níže naleznete informace rozsahu a způsobu zpracování Vaší emailové adresy politickým hnutím ANO 2011 (dále jen hnutí).

Jaké osobní údaje o Vás bude hnutí zpracovávat a pro jaké účely je bude používat?

Hnutí bude zpracovávat Vaši emailovou adresu, aby Vám mohlo zasílat novinky týkající se hnutí.

Po jakou dobu bude hnutí Vaši emailovou adresu zpracovávat?

Hnutí bude Vaši emailovou adresu zpracovávat po dobu trvání Vašeho souhlasu. Souhlas můžete kdykoli jednoduše odvolat dle níže uvedeného postupu nebo příslušným proklikem, který najdete v každém doručeném emailu.

Jak bude hnutí nakládat s Vaší emailovou adresou?

Zpracování Vaší emailové adresy bude prováděno hnutím, tj. k Vaší emailové adrese budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci hnutí.

K Vaší emailové adrese dále mohou mít přístup i tzv. zpracovatelé. Jedná o třetí osoby, které pro hnutí zpracovávají pro daný účel Vaši emailovou adresu. K Vaší emailové adrese takto mohou mít přístup poskytovatelé externích služeb pro hnutí, zjm. poskytovatelé softwarových, podpůrných technických, marketingových a analytický služeb (např. k Vaší emailové adrese může mít přístup externí společnost, která pro hnutí rozesílá emailem novinky). Tito zpracovatelé budou též dostatečně chránit Vaše osobní údaje a jejich zpracování osobních údajů bude splňovat všechny požadavky Nařízení. Přístup k Vaší emailové adrese budou mít jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Při zpracování Vaší emailové adresy nebude docházet k profilování na základě automatizovaného zpracování a Vaše osobní údaje nebudou zasílány mimo EU.

Přenos mezi aplikací generující tento email a prvním emailovým serverem je šifrován. Na další cestě emailu k příjemci je šifrování závislé na nastavení zapojených emailových serverů.

Poučení o Vašich právech

Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním Vaší emailové adresy je zcela dobrovolné, nemáte žádnou povinnost jej poskytnout a můžete jej kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu sídla hnutí nebo na email gdpr@anobudelip.cz.

V případě, že souhlas neudělíte nebo udělený souhlas odvoláte, nehrozí Vám žádná sankce. Pokud tak ale učiníte, nebude hnutí moci pro tento účel zpracovávat Vaši emailovou adresu, tj. nadále Vám zasílat novinky o hnutí.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Vaší emailové adresy, kterou hnutí zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (např. na základě oprávněného zájmu hnutí pro prokázání Vámi uděleného souhlasu).

Jako subjekt osobních údajů máte právo:

K výkonu těchto práv se na hnutí můžete obrátit písemně na adresu sídla hnutí nebo emailem na adresu gdpr@anobudelip.cz.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo též podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Požádáte-li o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je hnutí povinno tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů je hnutí oprávněno účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

Politické hnutí ANO 2011
sídlem Babická 2329/2, Praha 4 Chodov, č.reg MV-48831-4/KS-2012
email.: gdpr@anobudelip.cz