Otevřený Újezd vymetl s opozicí a vládne Újezdu arogantní zelenou rukou

V Újezdě dlouhodobě nefunguje spolupráce vládnoucí koalice s opozicí. To se naplno projevilo na předvánočním jednání zastupitelstva městské části Praha 21 v pondělí 19.12.2016.

Přes mnohé žádosti z řad opozičních zastupitelů i proti přání občanů, kteří by se rádi přišli zastupitelů ptát na to, co je pálí, se konají dál jednání zastupitelstva od 16 hodin. V průběhu roku 2016 byl změněn jednací řád a byl posunut pevný čas interpelací, což nám dávalo naději na posun začátku jednání. Pozdější začátek si přáli i dnešní koaliční zastupitelé (Otevřený Újezd –  RNDr.Roušar, Ing. Hartman a Svobodní – MUDr. Jeníček), když ještě seděli v opozičních lavicích. Ale jaksi na to se zvolením do funkcí radních zapomněli.

Na téma začátek zastupitelstva od 16 hodin i v roce 2017 byl interpelován RNDr. Roušar jako člen rady, který pro to na radě hlasoval. Odpověď jsme nedostali, prý se máme dotázat pí starostky. Pro něj bylo hlasováním otázkou kompromisu, tedy aby hlasování na radě bylo jednotné. Přeložte si to sami.

Do programu jednání zastupitelstva jsme se snažili prosadit několik bodů k řešení a zároveň jsme navrhli zařadit bod na odvolání RNDr. Roušara z funkce místostarosty MČ. Důvodem pro návrh na jeho odvolání je nekompetentnost v oblasti územního rozvoje, dále netransparentní nakládání s majetkem MČ, nehospodárné využívání prostředků MČ v oblasti strategického plánování, destabilizace a rozklad úřadu a zastavení projednávání P+R v Klánovicích. Tento bod nebyl do programu schválen. Což je škoda, protože jsme mohli s místostarostou Roušarem vést diskuzi o jeho počínání ve funkci. Do programu neprošly ani další body jako P+R v Klánovicích, informace RMČ k plánovanému prodeji bytů nebo informace RMČ k situaci na úřadě. Otevřenost a transparentnost se z vlády v Újezdě úplně vypařila. Co je však nejabsurdnější, že koalice nepustila do programu jednání ani zápisy z kontrolního výboru, který je ze zákona odpovědný přímo zastupitelstvu. Předseda kontrolního výboru vše řádně zastupitelům vysvětlil, tajemnice výboru zaslala podklady pro navržený bod s časovým předstihem (5 dní) – jednalo se o dva zápisy a dva protokoly, celkem cca 11 stran materiálu. Přesto nebylo projednání závěrů výboru dovoleno.

Zastupitelstvo MČ celkem bez problémů schválilo rozpočet pro rok 2017, kdy byly zodpovězeny předkladatelem místostarostou Slezákem a přítomnými úředníky všechny dotazy, které z projednávání rozpočtu vzešly.

Bohužel totéž se nedá říct o projednání bodu k petici proti prodeji pozemků v areálu Ideal Luxu. My dnes již víme, že zatím prodej projednáván dál není a není ani vypsána dotace na alzheimer centra pro hl. m. Prahu. Dnes ještě není jasné, zda vypsána vůbec v budoucnu bude. Je tedy zřejmé, že oddálení prodeje by mělo být ku prospěchu věci a MČ bude mít více času na vyjednávání o dalším využití majetku. Během tohoto bodu vystoupil z občanů Ing. Klepetko, který byl předsedou petičního výboru. Bohužel mu nebyl dán prostor, aby mohl promluvit déle než 3 minuty a to přesto, že jeho řeč byla slušná a k věci. Koaliční zastupitelé zamezili tomu, aby mohl svou řeč dokončit. Bohužel se opět ukázalo, že předkladatele materiálu o prodeji pozemků, místostarostu Roušara, nezajímá, co mu chtějí občané slušně sdělit.

Ke konci programu byly projednány ještě tři body místostarosty Roušara, prodej pozemku MČ, audit udržitelného rozvoje a akční plán na roky 2017- 2018. U všech jsme dali jako protinávrh neschválení těchto dokumentů.

Prodej pozemku opět vykazoval nedostatky v chybějících dokumentech. Zde se projevila stranická rozpolcenost Ing. Hartmana, který prohlásil, že to schválit nelze. Hlasoval proti a poté se nechal místostarostou Roušarem přemluvit a hlasoval pro prodej. Bohužel u něho převážil vyšší stranický/koaliční zájem nad hodnotami, které vyznává.

 Audit udržitelného rozvoje, který nám p. Roušar předložil, je alibistický dokument zpracovaný pro NSZM. Je to dokument s prvky narcismu, který přímo z textu bije do očí. Za tento dokument získal místostarosta Roušar ocenění NSZM. Tím se pochlubil na webu MČ, už ale nikde nepíše, že byli oceněni všichni, kteří audit odevzdali nehledě na jeho obsah a kvalitu. Naprosto nepochopitelně není audit ani uveřejněn jako příloha usnesení rady, která ho odsouhlasila, aby se s ním občané mohli včas seznámit. Na což byl p. Roušar interpelován, jeho odpověď zněla: „Nevím.“ Tak my mu poradíme, stačí dát úředníkům pokyn a bude zveřejněno, pane místostarosto.

A akční plán pro následující dva roky, to je další absurdní kapitola vlády místostarosty Roušara. Akční plán tvoří v naší městské části jedna tabulka. Když si vyhledáme, jak má akční plán vypadat, najdeme toto: akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje územního celku. Vychází z klíčových oblastí a cílů rozvojových aktivit nastavených ve strategickém plánu. Jednotlivé záměry by měly vycházet z návrhu pracovních skupin, měly by být zveřejněny minimálně na webu MČ a mělo by dojít také k iniciaci podnětů ze strany občanů. Záměry obsažené v akčním plánu by měly sloužit jako podklad pro přípravu rozpočtu na další kalendářní rok.

To, co nám předložil místostarosta Roušar je tabulka, která připomíná opsané programové prohlášení rady, přičemž není v souladu ani s navrženým a dnes již schváleným rozpočtem naší MČ na rok 2017. Tabulka obsahuje např. věci, které jsou dávno vyřešené.

Požadovali jsme proto vypracovat nový akční plán pro rok 2017 – 2018 a to zároveň s aktualizací strategického plánu a dát akční plán do souladu s navrženým rozpočtem pro rok 2017. Takový byl návrh našeho usnesení. Položili jsme radním a zejména místostarostovi Roušarovi mnoho otázek a požádali ho, aby nám na ně odpověděl v diskuzi. Místostarosta Roušar zarytě mlčel a v závěrečném slovu odpovídal pouze na dotazy, které chtěl. Nikdo ze zastupitelů již na závěrečné slovo reagovat nemůže. Vysmál se nám a věděl, že mu jeho kolegové tabulku nazývanou akční plán stejně schválí. Asi aby měli klid, protože hrůzu toho dokumentu musel vidět každý. P. Roušar nebyl ochoten zodpovědět ani základní otázku, která tvorbu akčního plánu provází všude jinde: „jak funguje strategický tým a jak se podílel na přípravě akčního plánu“. Z dostupných zápisů se zdá, že žádný strategický tým není. Vypadá to, že tabulku si prostě připravil sám.

Všichni opoziční zastupitelé se na protest proti výsměchu ze strany místostarosty Roušara a na protest proti demagogii Ing. Hartmana před hlasováním o schválení akčního plánu z dalšího průběhu jednání omluvili a opustili sál. Nemáme jiný nástroj, jak dát najevo koaličním zastupitelům, že se sebou vymetat nenecháme.

Vládne nám zelená arogance a demagogie s nepochopitelnou podporou ostatních koaličních zastupitelů.

Snažíme se být konstruktivní opozicí, ale je nám v tom bráněno. Budeme tedy muset počkat, některé záležitosti s vaší pomocí ohlídat a doufat, že BUDE LÍP.

21. 12. 2016