Fakta o změně ve vedení Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy

Slíbili jsme, že nebudeme celou situaci politizovat a tento závazek občanům i újezdským politikům chceme dodržet. Nicméně vzhledem k útokům a fabulacím ze strany zastupitele Hartmana, jsme se rozhodli zveřejnit fakta o změně ve vedení újezdské školy. Nechceme a ani nebude ukazovat na viníka nebo ho hledat. To škole nepomůže, takže budeme s ostatními zastupiteli spolupracovat a budeme rádi, pokud bude otevřena širší diskuze o újezdském školství.

Od roku 2010 má ve své gesci a kompetenci újezdské školství paní Karla Jakob Čechová. Školství si paní Jakob Čechová ponechala ve své gesci i dále po volbách v roce 2014, kdy sice došlo ke změně ve vedení radnice, nicméně paní Čechová své křeslo místostarostky obhájila. My jsme jí tehdy vyjádřili svou důvěru v oblasti školství.

Krátce po nástupu do vedení městské části jsme na jednání rady dostali výsledky auditu, který proběhl ve škole. Z auditu vyplývala závažná pochybení, která se týkala účetnictví školy. Následně paní Jakob Čechová s pomocí magistrátu ověřovala, jakým způsobem postupovat a po vzájemné dohodě předložila radě odvolání pana ředitele Kurky. Pan ředitel nebyl osobou, která pochybila, nicméně ze své funkce byl za porušení rozpočtové kázně odpovědný. Rozhodnutí o jeho odvolání nebylo lehké pro nikoho.

Následně jsme se s paní místostarostkou Jakob Čechovou dohodli, že bude vypsáno výběrové řízení na nového ředitele školy. Celé výběrové řízení bylo v její kompetenci a my jsme do něho nijak nezasahovali. Dokonce jsme ani neviděli přihlášky a neznali jména přihlášených.

Jmenovali jsme na návrh paní Jakob Čechové komisi, jejímiž členy byli za radu paní Jakob Čechová (předseda) a pan Slezák (člen). Komise určila pořadí uchazečů a vítězem se stala paní Alena Sochůrková. Následně týden před konáním rady jsme teprve obdrželi materiály pro jmenování v podkladech pro radní. V materiálech byl přiložen protokol z výběrového řízení a vítězná koncepce školy, která byla zpracována na 3 roky.

4 dny před konáním rady, na níž mělo dojít ke jmenování paní ředitelky Sochůrkové, jsme dostali informaci o jejím odvolání ve Škvorci. Tuto informaci nám ovšem neposkytla paní Jakob Čechová, ale přišla od našich sympatizantů. Následně jsme toto řešili s kolegy z rady, ti ale odmítli diskuze o zrušení výběrového řízení. Naše pochyby se týkaly zejména odvolání ze škvorecké školy, účasti paní učitelky Bělohubé (škvorecké zastupitelky) ve výběrové komisi a také koncepce školy, která byla zpracována na tři roky nikoliv na šest, jak je běžné. Paní Jakob Čechová však za vítězkou výběrového řízení stála a nepřistoupila na zrušení výběrového řízení a vypsání nového z důvodu konce školního roku a zajištění chodu školy od září. Byli jsme ujištěni, že paní ředitelka bude mít půlroční zkušební dobu, během které se tzv. ukáže. Školství a tedy i výběrové řízení na ředitele bylo v  kompetenci paní místostarostky Jakob Čechové a zasahování do těchto kompetencí z naší strany by znamenalo závažné porušení koaličních dohod.

Na žádost paní Zátkové byla paní Alena Sochůrková pozvána na radu před jmenováním, kde uspokojivě zodpověděla všechny dotazy radních a následně byla jmenována do funkce ředitelky. Pro její jmenování hlasovali všichni čtyři přítomní, včetně našich dvou radních.

Během následujícího půl roku bohužel stejně došlo k velkým názorovým střetům v koalici a na podzim 2015 se koalice rozpadla.

Začátkem roku 2016 byla vytvořena koalice bez zástupců ANO2011 a nadále zůstalo školství v kompetenci dnes již paní starostky Jakob Čechové. Nám zůstalo pouze jedno členské místo v komisi výchovy a vzdělávání.

Zastupitelé hnutí ANO2011

5. 6. 2017